АБІТУРІЄНТУ

Вступ до магістратури

Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «МАГІСТР» спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська)).

Набір здійснюється на базі освітнього рівня “Бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта та освітніх рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» інших спеціальностей. Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1,4 роки.

Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація – магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю Мова та література (англійська, німецька)), викладач іноземної мови (англійської, німецької) та літератури.

Вступники складають фахове випробування за спеціальністю та іспит з іноземної мови (англійської). Детальніше про умови вступу – на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету http://prk.khnu.km.ua/2018/06/18/masters/.

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література» освітнього рівня «Магістр» передбачає вивчення таких обов’язкових дисциплін:

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови

Теоретична граматика німецької мови

Лексикологія німецької мови

Методика викладання іноземної мови у вищій школі

Методологія і організація наукових досліджень

Педагогіка і психологія вищої школи

Магістрантам забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії на основі вибору навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою практики іноземної мови та методики викладання (https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=6&p=15) та іншими кафедрами Хмельницького національного університету. Перелік вибіркових дисциплін поданий у Каталозі вибіркових дисциплін (http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=52&f=М ).

Програма практичної підготовки магістрантів включає переддипломну та педагогічну (асистентську) практики.

Форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня «Магістр» – атестаційний іспит з німецької мови та магістерська дипломна робота.