АБІТУРІЄНТУ

Вступ до магістратури

Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «МАГІСТР» спеціальності 014 Середня освіта за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література».

Набір здійснюється на базі освітнього рівня “Бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта та освітніх рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» інших спеціальностей. Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1,4 роки.

Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація – магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю Мова та література (англійська, німецька)), викладач іноземної мови (англійської, німецької) та літератури.

Вступники складають фахове випробування за спеціальністю та іспит з іноземної мови (англійської). Детальніше про умови вступу – на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету http://prk.khnu.km.ua/master_khnu/.

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра «Англійська мова і література» розміщена тут.

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література» освітнього рівня «Магістр» передбачає вивчення таких обов’язкових дисциплін:

Методологія і організація наукових досліджень

Педагогіка і психологія вищої школи

Менеджмент в закладах освіти

Методика викладання іноземної мови у профільній та вищій школі

Література у кроскультурному просторі

Сучасна англійська мова

Сучасна німецька мова

Магістрантам забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії на основі вибору навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою іншомовної освіти і міжкультурної комунікації (https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=6&p=15) та іншими кафедрами Хмельницького національного університету. Перелік вибіркових дисциплін поданий у Каталозі вибіркових дисциплін (http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=52&f=М)

Програма практичної підготовки магістрантів включає переддипломну та педагогічну практики.

Форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня «Магістр» – атестаційний іспит з німецької мови та кваліфікаційна (магістерська) робота.