НАВЧАННЯ

Бакалаврат

Бакалаврат
Середня освіта. Англійська мова і література
Філологія. Прикладна лінгвістика

Магістратура

Магістратура

Акредитація

Акредитація

Вибіркові дисципліни кафедри

Вибіркові дисципліни кафедри
Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює у процесі формування індивідуального навчального плану в обсязі, що становить не менше 25% від загального обсягу освітньої програми. Усі дисципліни, які пропонуються на вибір кафедрою іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, мають обсяг 4 кредити ЄКТС і завершуються таким контрольним заходом як залік.

Неформальна освіта

Неформальна освіта
Університет може прийняти рішення про визнання і зарахування результатів навчання в обсязі до 10% від загального обсягу ОП. Спеціально створена експертна комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти документи про неформальну освіту, проводить з ним співбесіду. При прийнятті комісією рішення про проведення атестації викладач відповідної кафедри, який викладає означену дисципліну, ознайомлює здобувача вищої освіти з програмою навчальної дисципліни та переліком контрольних питань, що виносяться на підсумкове оцінювання.

Практика

Практика
Здобувачі вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька) проходять психолого-педагогічну (діагностичну), навчально-виховну та педагогічну практики у закладах загальної середньої освіти м. Хмельницького та Хмельницької області.
Відповідальна за психолого-педагогічну (діагностичну) практику – доцент кафедри педагогіки та психології Міхєєва Л.В.
Відповідальна за навчально-виховну та педагогічну практики – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Орловська О. В.

Виховна робота

Виховна робота
Студентське життя - цікаве та різнобарвне. Воно насичене не лише навчанням. В університеті проводяться різноманітні заходи: концерти, змагання, зустірчі з цікавими людьми, у яких беруть участь наші студенти.

Анкетування здобувачів вищої освіти

Анкетування здобувачів вищої освіти
Ваша думка важлива для нас!