НАУКА

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»

Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Коваль І. В.
Староста гуртка: студентка групи СОА-19 Харитонова Анна

Студенти кафедри спеціальності  014 – Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) та додаткової предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), а також 035. Філологія (Прикладна лінгвістика) проявляють наукову активність вже з першого року навчання. Таким чином, виникла потреба у створенні наукового гуртка (протокол № 1 від 31 серпня 2020 року).

Науковий гурток створено відповідно до положення ХНУ «Про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету».

Цілі діяльності наукового гуртка:

1. Залучення студентів до наукової діяльності.

2. Поглиблення теоретичних та практичних знань з англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, методики викладання іноземної мови.

3. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та семінарах.

4. Розвиток у студентів навичок і вмінь критичного та креативного мислення, академічного письма та грамотності.

5. Формування і вдосконалення вмінь публічного виступу.

6. Консультування студентів щодо питань, пов’язаних із написанням наукових робіт.

7. Популяризація науково-дослідницької діяльності серед студентів.

8. Сприяння підвищенню рівня наукової підготовки, формування інтересу до наукової творчості, розвиток науково-дослідницького мислення, наукової самостійності.

9. Реалізація принципу наступності освіти, ознайомлення і підготовка студентів до можливого продовження навчання за магістерською програмою.

10. Залучення студентів до реалізації НДР кафедри.

11. Розширення країнознавчої та культурної компетентностей студентів.

Секції наукового гуртка

Основні форми наукової роботи студентів гуртка:

1) підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань;

2) виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах та конференціях;

3) виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики.

План роботи гуртка на 2020-2023 навчальні роки

Протоколи засідань