ВИКЛАДАЧІ

Лапшина Ольга Олександрівна

Доцент кафедри іншомовної освіти i міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: lapshynaol@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=pfg-v58AAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7387-1729

Освіта: Хмельницький національний університет (2014), магістр філології, викладач англійської мови і зарубіжної літератури, вчитель німецької мови

Науково-педагогічна діяльність:

2015 – викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2018 - захист кандидатської дисертації

2018 - старший викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2019 - доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2020 - присвоєння вченого звання доцента

Дисципліни: «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи лінгвістичного аналізу тексту».

Професійні та наукові інтереси: інформаційно-комунікативні технології, методика викладання іноземної мови, порівняльна професійна педагогіка.

Стажування:

1. Курси психолого-педагогічного циклу для викладачів університету відповідно до наказу від 15.06.2017р. №234-КП

2. Літня школа професійного розвитку викладачів іноземних мов Teacher Development Summer School, організована British Council Ukraine, у період з 1.07 по 7.07.2017 р. (м. Львів) відповідно до наказу від 01.09.2017р. №169-КП;

3. Стажування у Західно-Фінляндському коледжі у м. Гуйттінен (Фінляндія) у період з 2.12.2018 по 8.12.2018 р., наказ № 294-КП

Науково-громадська діяльність:

- технічний секретар наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка»

- член оргкомітету щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

- член колективу Ресурсного центру освіти дорослих на базі кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Науково-методичний доробок: понад 30 науково-методичних праць українською, англійською мовами (колективні монографії, навчально-методичний посібник, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

Komochkova O., Bidyuk N., Ikonnikova M. Overview of professional education of linguistics students at universities of Great Britain. Advanced Education. 2018. - Is. 9. - P. 5–10. (WOS) http://ae.fl.kpi.ua/article/view/110921

Komochkova O., M. Ikonnikova. Modern Online Platforms and Digital Technologies in Teaching Linguistics in the US Higher Education Practice / Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Volume 73. – Issue 5. – P. 125–134. (WOS) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2548

Komochkova O., Androshchuk I. Androshchuk I. Building the Content of Teacher Training in the Context of Education for Sustainable Development / Revista Romneasc pentru Educaie Multidimensional. - 2020. - Volume 12. - Issue 1. - Sup. - 1. - P. 19-36. (WOS) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2576

Lapshyna, O., Medynska, A., Vasylenko, O., Krasnopera, T., Necheporuk, Y., & Bondarenko, O. (2022). The Problem of Interactive English Language Learning in Distance Mode. Postmodern Openings, 13(3), 267-283. (WOS)https://doi.org/10.18662/po/13.3/489

Komochkova О., Ikonnikova M. Professional competency of linguists: the UK experience / Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. - Warsaw : BMT Erida Sp. z o.o, 2019. - Pt. 1. - P. 475-487. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8059

Komochkova О., Dorofeyeva O. Organizing Educational Activities of Future Linguists: the Innovative Experience of the UK / New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. - Riga, Latvia : Bultija Publishing, 2019. - P. 209-228. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8484

Комочкова О., Дорофєєва О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Актуальні питання іноземної філології. - 2018. - Вип. 9. - С. 100-106. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8060

Комочкова О. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – 2017. – Вип. 13. – С. 55–61. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6656

Навчальний посібник:

Комочкова О. О. Основи прикладної лінгвістики: вступ до спеціальності : навч. посібник / О. О. Комочкова, Н. М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 191 с.

Методичні розробки:

1. Practical English Grammar = Практична граматика англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи в умовах дистанційного навчання для студентів спеціальностей 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)»; 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.02 «Середня освіта. Мова та література (українська)» та 035 «Філологія», предметна спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика» / уклад.: О. О. Лапшина, О. М. Дорофєєва. Хмельницький : ХНУ, 2020. 32 с. (англ., укр.).

2. Практичний курс англійської мови: контрольні завдання з практичного курсу англійської мови для студентів спеціальностей «Середня освіта. Англійська мова і література», «Філологія. Прикладна лінгвістика», «Середня освіта. Українська мова та література. Англійська мова» OР «Бакалавр» / О. М. Дорофєєва, О.О. Лапшина, О.В. Тарасова. Хмельницький: ХНУ, 2021. 74 с. (англ.).

3. Методика викладання іноземної мови : методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 014 «Середня освіта», предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)»; додаткова предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта. Мова та література (німецька)» / уклад.: Н. М. Бідюк, О. О. Лапшина. Хмельницький : ХНУ, 2021. 39 с.