ВИКЛАДАЧІ

Зембицька Марина Володимирівна

Доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання, кандидат педагогічних наук.

E-mail: marynazembytska@gmail.com

Профілі:

ORCID ID  0000-0002-6671-9937

Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations?user=k9dPFV8AAAAJ&hl=en&oi=ao

Освіта: Хмельницький національний університет (2007); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2007 – викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2016 - захист кандидатської дисертації

Дисципліни: «Практична фонетика англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Практичний курс англійської мови».

Професійні та наукові інтереси: теоретичні й практичні аспекти перекладу, методика викладання англійської мови, порівняльна професійна педагогіка.

Стажування:

1. Наукове стажування для освітян на базі Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) та Варшавського університету (Uniwersytet Warszawski), Республіка Польща (лютий 2018 р.).

2. Підвищення кваліфікації (стажування) в Ізраїльській незалежній академії розвитку наук, м.Рішон ле Ціон, Ізраїль (жовтень 2019 р.).

Організаційно-методична діяльність:

- відповідальна за інформаційне забезпечення й оновлення сайту кафедри, а також профорієнтаційну роботу у мережі Інтернет;

- менеджер кафедри у модульному середовищі ХНУ;

- член організаційного комітету щорічної університетської олімпіади з англійської мови.

Науково-методичний доробок:  низка науково-методичних праць українською та англійською мовами (робочі програми, навчальні посібники, методичні вказівки, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Зембицька М.В. Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема. // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 20. – Ужгород. – 2010. – С.41–44.

2. Зембицька М. В. Ефективність наставництва на різних етапах професійного розвитку вчителів-початківців (на прикладі США) [Текст] / М. В. Зембицька // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [редкол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін.]. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 21. – С. 59–62.

3. Зембицька М. В. Структурний аналіз програм підтримки молодих учителів у США / М. В. Зембицька // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [редкол.: Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін.]. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 23. – С. 43–46.

4. Зембицька М.В. Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – №20. – С. 41-44.

5. Зембицька М.В. Сучасні тенденції в організації наставництва у системі середньої освіти США. – науковий журнал Луцького національного технічного університету "Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво", 2011. – С. 15-22.

6. Зембицька М.В. Сучасні форми і види наставництва молодих учителів у США / М. В. Зембицька // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 17. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_17_10.

7. Зембицька М.В. Концептуальні підходи до здійснення наставництва молодих учителів у США / М.В. Зембицька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2015. – Вип. 1 (79). – С. 179–185.

8. Zembytska, M. Supporting Novice Teachers Through Mentoring And Induction In The United States / M. Zembytska // Порівняльна професійна педагогіка, № 1 (Т. 5), 2015: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – C. 102–108.

9. Zembytska, M. Mentoring as the Core Element of New Teacher Induction in the USA: Policies and Practices / M. Zembytska // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal [Chief Ed. N. M. Bidyuk]. – Kyiv–Кhmelnytskyi: KhNU, 2016. – Vol. 6. – Issue 2. – P. 67–73.

10. Зембицька М.В., Мазур Ю.Я. Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць в процесі викладання дисципліни "Практичний курс англійської мови" / М. В.Зембицька, Ю. Я. Мазур // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. /голов. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Х мельницький : ХНУ, 2018. – Вип. 14. – С. 82-94.

11. Zembytska, M., Mazur, Y. Stylistic Features of English Advertising Slogans / M.Zembytska, Y.Mazur //Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць.– Львів, 2018. – № 4. – С.82–91.

12. Зембицька М.В. Теоретичні аспекти застосування когнітивних технологій у процесі навчання англійської мови / Ю.Я. Романова, М.В. Зембицька // Інноваційна педагогіка, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019, Вип.10, Т.3. – С.52–55.

13. Zembytska, M. Selected problems of industry databases and information infrastructure security / D. Karpisz, A. Kielbus, M. Zembytska // QPI (Quality Production Improvement) Journal, Vol. 1, Issue 1. – P. 371-377. – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/336388249_Selected_Problems_of_Industry_Databases_and_Information_Infrastructure_Security

Навчальні посібники та монографії:

1. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Мартинюк та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

2. Zembytska M. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / A. Goroshko, V. Royzman,. – Kaunas: JVE Book Series, 2018. – 300 p. – (2018 by JVE International Ltd.). – (JVE Book Series on Vibroengineering; Vol. 2). ISSN 2351-5260.

3. Upgrade your English. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. / [Н.М. Бідюк, М.В. Зембицька, О.В.Магдюк та ін.]. – Хмельницький, 2019. – 394 с.