ВИКЛАДАЧІ

Рогульська Оксана Олександрівна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

е-mail: oxana.rogulska@gmail.com

Профілі:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-5603-0274

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L5cgUP4AAAAJ

Electronic Archive Khmelnytskyi National University ELARKHNU http://elar.khnu.km.ua/jspui/

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р.

Спеціальність: Англійська мова і література та німецька мова

Кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури

Науково-педагогічна діяльність:

З 2001 по 2003 рр. – викладач кафедри іноземної філології Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).

З 2003 по 2008 рр. – навчання в очній цільовій аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2008 р. – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету, 2009 р. – старший викладач, з 2010 донині – доцент.

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2011 р. – присвоєння вченого звання доцента.

З 2018 по 2020 рр. – навчання в докторантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 015 – професійна освіта (спеціалізація: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

2020 рік – захист докторської дисертації на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Аналітичне читання», «Історія зарубіжної літератури.

Професійні та наукові інтереси: сучасні дослідження теорії і методики професійної освіти, методологічні, компаративні, науково-методичні засади підготови майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.

Стажування, підвищення кваліфікації: 

1. Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри практики іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії з 30.10.2015 до 29.11.2015 рр. м. Хмельницький (Гуманітарно-педагогічна академія). Відповідно до наказу від 30.10.2015р. № 224-КП

2. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу 07.11.2018р. №155.

3. Відвідування семінарів та майстер-класів з педагогічної майстерності для викладачів Хмельницького національного університету з 03.02.2020 р. до 07.02.2020р. Сертифікат № 36/056 від 7.07.2020р.

4. Стажування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 28.05.2020 р. до 29.05.2020 рр. (м. Луцьк) Підтвердження: сертифікат.

5. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020р.-28.05.2021р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р. № 286-КП

Науково-громадська та організаційно-методична робота:

– Керiвництво науковою роботою студентів (магістерські роботи; курсові роботи; доповіді на студентських міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах; наукові публікації (статті, тези)).

– Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, науково-методологічних та науково-практичних семінарах, вебінарах, майстер класах.

– Рецензування науково-дослідних (дисертаційних) робіт, підручників; підготовка відгуків на автореферати дисертацій докторів філософії (кандидатів наук).

– Виконання обов’язків куратора академічних груп.

– Участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента.

– Участь в атестації наукових кадрів у якості Вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету за спеціальністю 13.00.04. - теорія і методика професійної освіти (2013-2018рр.).

– Участь у професійному об’єднанні IATEFL Ukraine.

Науково-методична робота: понад 60 науково-методичних праць українською та англійською мовами, серед них: монографії, навчально-методичні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, навчально методичні комплекси дисциплін у форматі електронної навчальної системи «Модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання MOODLE», статті, тези доповідей.

Основні наукові публікації:

Статті в наукових фахових виданнях України, у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних та в іноземних наукових періодичних виданнях

1. Roman S. Gurevych, Oksana O. Rogulska, Olha V. Tarasova, Olha V. Magdiuk Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol. 72, No 4. – С. 91–105. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/101 – Назва з екрана. (Web of Science)

2. Рогульська О. О. Актуальні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Освітній простір України : науковий журнал Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 13. С. 82–88.

3. Рогульська О. О, Тарасова О. В. Використання відеоматеріалів для підвищення мотивації майбутніх учителів іноземної мови. Збірник наукових праць Національноі? академіі? Державноі? прикордонноі? служби Украі?ни. Серія: Педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2018. № 2 (13). С. 389–399.

4. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Використання smart-технологій в освітньому процесі вітчизняної вищої школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 47. С. 249–252.

5. Рогульська О. О. Готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності: теоретичний аналіз. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2019. Вип. 53. С. 210–214.

6. Рогульська О. О. Дистанційна освіта як педагогічна технологія забезпечення навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. Вип. 27. С. 481–485.

7. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка : електронне наукове фахове видання. Хмельницький, 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9 (дата звернення: 15.01.2019).

8. Рогульська О. О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 2018. № 12 (167). С. 82–88. (наукометричні бази Polish Scholarly Bibliography (PBN), CiteFactor, Index Copernicus).

9. Рогульська О. О. Загальнодидактичні та специфічні принципи іншомовної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця : Твори, 2018. Вип. 56. С. 34–38.

10. Рогульська О. О. Інтерактивні технології у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах України. Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2012. Вип. 2. С. 80–89.

11. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 46. C. 296–300.

12. Рогульська О. О. Концепція підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / редкол.: А. М. Коломієць (голова) та ін. Вінниця : Твори, 2019. Вип. 58. С. 31–37.

13. Рогульська О. О. Модель системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2018. № 11 (166). С. 86–91. (наукометричні бази Polish Scholarly Bibliography (PBN); CiteFactor; Index Copernicus).

14. Рогульська О. О. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 291–304 (наукометрична база Index Copernicus).

15. Рогульська О. О. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Освітній простір України : науковий журнал Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2018. № 14. С. 224–231.

16. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 50. С. 366–370.

17. Рогульська О. О. Структура готовності майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах Нової української школи. Освітній простір України. 2018. Вип. 12. С. 145–155.

18. Рогульська О. О. Структура професійної діяльності майбутніх учителів іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. Вип. 55. С. 115–119.

19. Рогульська О. О. Сутність поняття «професійна діяльність майбутніх учителів іноземної мови». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 52. С. 107–111.

20. Рогульська О. О. Сучасний стан розробленості поняття «компетентність» у психолого-педагогічній літературі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. Вип. 23. С. 500–505.

21. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Технології підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти України. Освітній простір України. 2019. Вип. 15. С. 111–123.

22. Рогульська О. О., Тарасова О. В. M-LEARNING як інноваційна технологія у навчанні іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 45. С. 318–321.

23. Rogulska O. O., Tarasova O. V. Peculiarities of the future foreign languages teachers’ professional training via means of information and communication technologies. International Journal of Economics and Society. 2016. Vol. 2. Iss. 7. P. 114–116 (наукометричні бази Google Scholar, WorldCat, CiteSeer, Infobase Index, OAJI.net, Scientific Indexing Services).

24. Rogulska O. O., Tarasova O. V. Polish experience of foreign language teachers’ training. Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал. Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2019. Вип. 9 (2). С. 19–25 (наукометричні бази Cabell’s directory, EBSCO, Discovery Service, Google Scholar, WorldCat та ін.).

25. Rogulska O. O., Tarasova O. V. Using interactive whiteboards to enhance English language instruction and learning. Збірник наукових праць Національноі? академіі? Державноі? прикордонноі? служби Украі?ни. Серія: Педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2019. № 1 (16). С. 342–354.

Навчальні посібники

1. Бідюк Н. М., Рогульська О. О. Enjoy Your Home-reading: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Хмельницький: ХНУ, 2016. 182 с. (гриф МОН України).

2. Рогульська О. О., Тарасова О. В. Enjoy Your Home-reading: навч. посіб. для студентів ЗВО. Хмельницький: ХНУ, 2018. 240 с. (рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету).

Монографії

1. Рогульська О. О. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: теорія і практика: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2019. 511 с.

2. Rogulska O. O., Magdiuk O. V., Tarasova O. V. European experience of the foreign languages teachers’ training. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o., 2019. Pt. I. P. 37–59.

Відзнаки:

Грамоти і подяки за сумлінну працю від керівництва Хмельницького національного університету