ВИКЛАДАЧІ

Орловська Ольга Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук

e-mail: Orlovsky5@ukr.net

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qccSVVgAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0477-1163

Освіта: Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1995), вчитель російської мови і літератури та англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

1995 – вчитель англійської мови ЗОШ № 22 м. Хмельницький

2000 – викладач кафедри перекладу

2001 – старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2011 - захист кандидатської дисертації

2012 - доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2013 - присвоєння вченого звання доцента

Дисципліни: «Практична граматика англійської мови», «Граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови, порівняльна професійна педагогіка, порівняльна теоретична граматика англійської та української мов.

Стажування:

1. Стажування без відриву від виробництва з 06.06.2016 до 06.07.2016 на базі кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 277 від 30.06.2016 р).

2. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу 07.11.2018р. №155.

3. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020р.-28.05.2021р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р № 286-КП

Організаційно-методична діяльність:

- Гарант освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта, OР «Бакалавр»);

- відповідальна за організацію та проходження студентами навчальної, педагогічної та переддипломної практик.

Науково-методичний доробок: автор низки науково-методичних праць українською та англійською мовами (навчальні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми, силабуси, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у фахових наукових виданнях України

1. Орловська О. В. Професійно-педагогічна компетентність вчителя / Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. ХГПА– Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. - С.207 - 210.

2. Орловська О. В. Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення практичної граматики англійської мови // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / [гол. ред. Чайковський М. Є.] – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – № 6. – С. 110–113.

3. Орловська О. В. Нетрадиційні методи комунікативно-орієнтованого навчання студентів-філологів англійській мові у вищому навчальному закладі / Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки. – 2012. – №5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_5/12oovvnz.pdf.

4. Орловська О.В. Врахування вікових особливостей учнів старшої школи у процесі підготовки майбутнього вчителя до виховання старшокласників / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . - 2014. - Вип. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_4_14.pdf

5. Орловська О. В. Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (на матеріалі твору С. Моема «Театр») / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск дев’ятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2014. – С. 138-142.

6. Орловська О. В. Англійські та українські паремії: порівняльний аспект / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 10, том 2 / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2016. – С. 247-250.

7. Орловська О.В. Типологічна класифікація фразових дієслів у сучасній англійській мові / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. - Випуск 12 / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. - С. 180-183.

8. Орловська О., Комочкова О. Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами у сучасній англійській мові / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. - Випуск 14 / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018.

9. Орловська О. В. Класифікація пареміологічних констант у фразеології на матеріалі зоонімів і фітонімів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / голов. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2019. – Вип. 16. – С. 142-147.

10. Орловська О.В. Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті / Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія», вип.10(78), 2020. – С.85-90.

Навчальні посібники:

1. Practise your English: навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Орловська та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 380 с.

2. Master your English: навч. посібник. / уклад. Н. М. Бідюк, О. В. Орловська та ін. Хмельницький : ХНУ, 2013. 324 с.

Методичні розробки:

1. Теоретична граматика англійської мови: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Філологія. Англійська мова і література» / О. В. Орловська. Хмельницький: ХНУ, 2014. 36 с.

2. The Noun: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практична граматика англійської мови» / О. В. Орловська. Хмельницький : ХНУ, 2017. 40 с.

3. Studies of English-Speaking Countries: Methodological Instructions for Practical Classes for Students Majoring in the English Language and Literature / О. В. Мартинюк, О. В. Орловська. Хмельницький : ХНУ, 2018. 76 с.

4. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» / Н. М. Бідюк, С. В. Король, О. В. Орловська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. 50 с.

5. Педагогічна практика (Методичні вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література)» OР «Бакалавр») / С.В. Король, О.В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2020. 36с.