ВИКЛАДАЧІ

Мартинюк Олена Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: helena.martynyuk@gmail.com

Профілі:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-8973-5876

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MY7cnrQAAAAJ

Освіта: Хмельницький державний університет (2004); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2004 – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2012 - захист кандидатської дисертації

2013 - доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Країнознавчий аспект англомовних держав», «Системи автоматизованого перекладу текстової інформації».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови, міжкультурна комунікація, переклад, порівняльна професійна педагогіка.

Стажування:

1. Стажування без відриву від виробництва з 03.04.2017 до 05.05.2017 на базі кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Наказ від 03.04.2017 р. № 132/20).

2. Підвищення кваліфікації ПВС з розроблення освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти. Наказ 35-КП від 05.02.2018р. Отримано Свідоцтво ХМ02071234/051 від 19 жовтня 2018 року.

3. Проходження курсу «The Teacher’s Social and Emotional Learning» на платформі Coursera. Отримано сертифікат (2020 р.).

Організаційно-методична діяльність:

- член проєктної групи з розробки освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта, ОР «Бакалавр»;

- секретар Вченої ради факультету міжнародних відносин;

- секретар кафедри практики іноземної мови та методики викладання.

Науково-методичний доробок:  низка науково-методичних праць українською та англійською мовами (освітня програма, навчальний посібник, методичні вказівки, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Мартинюк О. В., Лисак Г. О. Модель «перевернутого» навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови / Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань: Візаві, 2020. Вип. 1(3), ч. 2. – С. 86–94

2. Лисак Г. О., Мартинюк О. В. Навчання студентів закладів вищої освіти усного англомовного монологічного мовлення / Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2019. – Вип. 26. – С. 32-37

3. Martynyuk O. American Flipped Classroom Model in Teaching Linguistic Disciplines to Students Majoring in a Foreign Language / Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – Київ. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 3 (Т. 9). – С.38-44

4. Мартинюк О. В. Попереднє та кінцеве редагування текстів у процесі машинного перекладу засобами комп’ютерного програмного забезпечення та онлайн-сервісів / Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – №17. – С.22–26

5. Мартинюк О. В., Лисак Г. О. Різновиди англійської мови як важливий змістовий компонент фахових лінгвістичних дисциплін / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 312–317

6. Martynyuk O. Teaching English as a Global Language to Students Majoring in Philology and Foreign Language Teaching / Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – №11 (166). – C38-42

7. Martynyuk O., Lysak H. The New Approaches to Organization of Students’ Individual Work in Foreign Language Learning in Ukraine and Abroad / Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – №1. – Т.7. – С. 58-65

8. Мартинюк О. В. Розвиток навичок англомовної письмової комунікації у студентів-філологів під час позааудиторної роботи з онлайн-ресурсами / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НаУОА. – Вип. 67. – C. 190-193

9. Мартинюк О. В. Активізація процесу формування аудитивних умінь студентів на заняттях з іноземної мови: зарубіжний досвід / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Випуск 45. – С. 263–266

10. Martynyuk O., Lysak H. Assessment of Students’ Communicative Competence Using Simulation Technique in Training Foreign Language Teachers [online source] / International Journal of Economics & Society. – Memphis, Tennessee: «International Community of Economics and Society», 2016. – Issue 5. – Access mode: http://www.ijournales.org/archive/volume2016/issue5/14.pdf

Навчальний посібник:

Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Мартинюк та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

Методичні розробки:

1. Країнознавчий аспект англомовних держав: методичні вказівки до практичних занять для студентів предметної спеціальності «Англійська мова і література» / О. В. Мартинюк, О. В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 76 с.

2. Системи автоматизованого перекладу: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. В. Мартинюк. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 63 c.

3. Basics of Theoretical English Phonetics: методичні вказівки для студентів напрямів підготовки «Філологія. Англійська мова і література» та «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. В. Мартинюк, Г. О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 47 c.