ВИКЛАДАЧІ

Лисак Галина Олександрівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: lysak_halyna@ukr.net

Профілі:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-0598-6919

Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=s-BL7IkAAAAJ

Освіта: Хмельницький державний університет (2006); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2006 – викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2010 - захист кандидатської дисертації

2014 - доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Історія англійської мови».

Професійні та наукові інтереси: методика викладання англійської мови, міжкультурна комунікація, переклад.

Стажування:

1. Відвідування семінарів та майстер-класів з педагогічної майстерності для викладачів Хмельницького національного університету з 03.02.2020 р. до 07.02.2020р. Сертифікат № 20/056 від 7.07.2020р.

2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020р.-28.05.2021р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р. № 286-КП

Організаційно-методична діяльність:

- відповідальний за підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Виховна робота: куратор групи ФПЛ-19-1

Науково-методичний доробок:  низка науково-методичних праць українською та англійською мовами (навчальний посібник, методичні вказівки, робочі програми, силабуси навчальних дисциплін, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Лисак Г. О. Модель «перевернутого» навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови / Лисак Г. О., Мартинюк О. В. // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань: Візаві, 2020. Вип. 1(3), ч. 2. – С. 86–94

2. Lysak H. Integration of english for specific purposes into applied linguistics curriculum: overview of leading universities’ experience and a new approach suggestion / O. Sadovets, H. Lysak // Comparative Professional Pedagogy. – 2020. – № 10 (1). – P. 20–31.

3. Лисак Г. О. Утворення нових номінативних одиниць в сучасній англійській мові під впливом інноваційних технологій / Лисак Г.О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 118-122.

4. Лисак Г. О. Навчання студентів закладів вищої освіти усного англомовного монологічного мовлення / Г. О. Лисак, О. В. Мартинюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2019. – Вип. 26. - С. 32-37.

5. Лисак Г. О. Різновиди англійської мови як важливий змістовий компонент фахових лінгвістичних дисциплін / Лисак Г. О., Мартинюк О. В. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 50 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 312–317

6. Лисак Г. О. Поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації / Лисак Г.О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – Випуск 14. – С. 91-102. 

7. Лисак Г.О. Система голосних звуків української та англійської мов крізь призму порівняльного вивчення мов / Лисак Г.О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.144-147.

8. Lysak H. The New Approaches to Organization of Students’ Individual Work in Foreign Language Learning in Ukraine and Abroad // Lysak H., Martynyuk O. - Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.58-65.

9. Лисак Г.О. Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ / Лисак Г.О. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць ХГПА. – Хмельницький : ХГПА, 2017. – Вип. 22. – С. 92-96.

10. Лисак Г.О. Місце контролю й оцінювання у структурі професійної діяльності викладача / Г.О. Лисак //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 46 / Редкол. – Київ- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 247-250.

Навчальний посібник:

1. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Лисак та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

2. Master your English (Практичний курс англійської мови) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Бідюк, Г.О. Лисак , О.В. Орловська, О.В. Матущак. - Хмельницький : 2013. - 254 с.

Методичні розробки:

1. Лисак Г.О. Практична граматика англійської мови : методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Г.О. Лисак, О.В. Садовець. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 44 с.

2. Лисак Г.О. Комунікативна лінгвістика: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О.В.Садовець, Г.О.Лисак. - ХНУ, 2020. - 82 с.

3. Лисак Г.О. History of English Language. Історія англійської мови (методичні вказівки для студентів предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література) / Г.О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 37 с.

4. Лисак Г.О. Basics of Theoretical English Phonetics: методичні вказівки для студентів напрямів підготовки «Філологія. Англійська мова і література» та «Філологія. Прикладна лінгвістика» / О. В. Мартинюк, Г. О. Лисак. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 47 c.

5. Лисак Г.О. Практична фонетика англійської мови : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Філологія. Англійська мова та література» / Г.О. Лисак. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 39 с.