ВИКЛАДАЧІ

Король Світлана Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук

e-mail: svit_korol@ukr.net

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WCyeZ-sAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4939-2661

Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (1996), романо-германська філологія, філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури, викладач англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

1998 – викладач кафедри перекладу

2001 – старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2011 - захист кандидатської дисертації

2012 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

2013 – присвоєння вченого звання доцента

Дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Теоретична граматика німецької мови», «Практика перекладу німецької мови», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Сучасна німецька мова».

Професійні та наукові інтереси: Інтерактивне навчання як інноваційний підхід до вивчення іноземної мови, методика викладання німецької мови, професійна педагогіка.

Стажування:

1. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу 07.11.2018р. №155. Свідоцтво ХМ02071234/050 від 19 жовтня 2018 року.

2. Підвищення кваліфікації на онлайн-курсах від Гете-інститут Київ «Підготовка до іспитів Гете-Інституту В1» з 09.11.2015 по 05.02.2016 відповідно до наказу від 30.10.2015р. №224-КП

3. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020р.-28.05.2021р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р. № 286-КП

Організаційно-методична діяльність:

– відповідальний за організацію та проведення захисту дипломних робіт магістрів кафедри практики іноземної мови та методики викладання.

– член проєктної групи з розробки освітньої програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 014 Середня освіта, ОР «Бакалавр».

Науково-методичний доробок: автор низки науково-методичних праць українською та німецькою мовами (навчально-методичні матеріали, освітні та робочі програми, силабуси, статті, тези та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Король С.В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови за допомогою методу інтелект-карт / С.В. Король // науково - педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2019. - № 3 (170). - С.86-91, репозитарій: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7851

2. Король С.В. Фонетичні засоби німецької мови у рекламних текстах / С.В.Король // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск чотирнадцятий / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2018. – С. 68-77 Розміщено у репозитарії ХНУ: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7069

3. Король С.В. Використання частин мови у німецькомовних рекламних текстах / С.В.Король // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск дванадцятий / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – С. 123-127

4. Король С.В. Соціолінгвістичний аспект у навчанні майбутніх вчителів іноземної мови / С.В. Король // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Мошак М. І., 2016. – Вип. 21. – C. 58-62

5. Король С.В. Лексичні засоби вираження модальності у німецькій мові / С.В. Король // - Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 11, том 2 / головний редактор М. Є. Скиба. – Хмельницький, 2016. – С. 79-85.

6. Романишина Л. М., Король С. В. Професійна спрямованість підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ в сучасних умовах / Л.М. Романишина, С. В. Король // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 734 Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний у-т., 2015. – С. 122-127

7. Король С.В. Професійна спрямованість іншомовної підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин / С. В. Король // Науковий вісник Чернівецького університету, випуск 758 Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний у-т., 2015. – С. 85-90

8. Король С.В., Лисак Г.О.Екскурс в історію розвитку методів навчання іноземних мов./ С.В. Король, Г.О. Лисак // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . - 2014. - Вип. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_4_9.pdf

9. Король С.В. Навчання лексичного аспекту іншомовного мовлення студентів-філологів / С.В. Король // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О. В.  2012.  Вип. 5. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/ Vnadps/2012_5/12ksvmsf.pdf.

10. Король С. В. Професійна компетентність вчителя іноземної мови / С. В. Король // Збірник наукових праць № 63. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – С. 47-50

11. Король С.В. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов/ С.В. Король // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр.ХГПА – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. - С.133 - 136.

12. Король С.В. Вивчення іноземної мови як умова формування професійної компетентності сучасного фахівця / С.В. Король // Збірник наукових праць «Педагогіка: теорія і практика». - Камянець-Подільський, 2012 - C.161-165

13. Король С.В. Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності / С. В. Король, Г. О. Лисак // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / [гол. ред. Чайковський М. Є.] – Хмельницький : ХІСТ, 2012. – № 5. – С. 121–124.

14. Король С.В. Доцільність використання стратегій запам'ятовування під час опанування іншомовної лексики / С.В. Король // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. - 2011. Вип. 5. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011.-5/11.-guvn.pdf.

Навчальний посібник:

1. Граматичні труднощі перекладу з німецької мови: метод. вказівки до практичних занять/ О.В. Павлик, С.В. Король, - Хмельницький: ХНУ, 2003.-45с

Методичні розробки:

1. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її написання та оформлення для студентів спеціальності 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» / Н. М. Бідюк, С. В. Король, О. В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 50 с.

2. Педагогічна практика (Методичні вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта (англійська мова і література)» OР «Бакалавр») / С.В. Король, О.В. Орловська. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 36с.

3. Практична граматика німецької мови. Ч. 1. : для студ. спец. СО (Англ. мова і літ.) / С.В. Король, Левицька Н.В. – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 30 с.

4. Фонетика німецької мови : МВ до виконання фонетичних вправ для студ. спец. СО (Англ. мова і література) / С.В. Король, Н.В. Левицька Хмельницький : ХНУ, 2019 – 45  с

5. Основи теоретичної граматики для спеціальностей «Англійська мова і література» та «Прикладна лінгвістика» до лекційного курсу «Теоретична граматика німецької мови» / С.В. Король. – Хмельницький: ХНУ, 2015 – 30 с.

6. Магістерська дипломна робота. Методичні вказівки щодо написання та оформлення для студентів спеціальності «Англійська мова і література» / С.В. Король, І.М. Кустовська Хмельницький: ХНУ, 2012 – 57 с.

7. Курсові, бакалаврські та дипломні роботи: методичні вказівки до написання та оформлення для студентів напряму підготовки «Філологія» (Англійська мова та література) / С.В. Король, О.В. Мартинюк. - Хмельницький : ХНУ, 2010 - 44 с.

8. Deutsch: Kontrollarbeiten f?r die Fernstudenten Fachrichtung „Philologie“. (Німецька мова. Завдання контрольних робіт для студентів напряму підготовки «Філологія» (заочна форма навчання) / С.В. Король, А.М. Манзій. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 76с.

9. Deutsch: Kontrollarbeiten f?r die Fernstudenten Fachrichtung «Dolmetschen und ?bersetzen». (Німецька мова. Завдання контрольних робіт для студентів напряму підготовки «Переклад» (заочна форма навчання) /Г.А. Дармороз, С.В. Король, Н.В. Левицька, О.К. Садикова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 60с.