ВИКЛАДАЧІ

Коваль Ірина Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат психологічних наук

Email: iryna-koval@ukr.net

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Dy7cqxkAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2048-0000

Освіта: Київський державний педагогічний університет іноземних мов(1991),вчитель іноземних мов(німецької та англійської)

Науково-педагогічна діяльність

1991-2002 – викладач кафедри романо-германських мов

2002-2004 – старший викладач кафедри романо-германських мов

2004 - захист кандидатської дисертації

2004-2015 – доцент кафедри романо-германських мов

2015-2020 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс німецької мови», «Сучасна німецька мова», «Практика перекладу з другої іноземної мови(німецька мова)», «Лексикологія німецької мови», «Лінгвокраїнознавство (німецька мова)»

Професійні та наукові інтереси: особистісно-стильові характеристики оволодіння іноземною мовою студентами вищого навчального закладу,методика викладання німецької мови

Стажування:

Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри практики іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (21.03.2019 – 22.04.2019 рр.) Підтвердження: наказ від 22.04.2019 р. №482/17

Науково-громадська діяльність

-відповідальна за студентську наукову роботу на кафедрі

Науково-методичний доробок: понад 80 науково-методичних праць українською та німецькою мовами (колективна монографія, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

Стаття "Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу" Проблеми сучасної психології:збірник наукових праць Кам-под нац. ун-ту імені І.Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України/ за ред. С.Д.Максименка,Л.А.Онуфрієвої.-Вип.32, 2016, С. 206-217

Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект. Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам.- Под. національного університету імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. - Вип. 35. - Кам-Под. : Аксіома, 2017. -С.193-206.

Когнітивні стилі як індивідуально-психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вищому навчальному закладі.Проблеми сучасної психології:Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України/за наук.ред.С.Д.Максименка,Л.А.Онуфрієвої.-Вип.40-Кам'янець-Подільський:Аксіома,2018.С.174-185 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6416

Психологічні механізми вираження абсурдного смислу в творах В.Шекспіра Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам.-Под-го нац. ун-ту ім. І Огієнка,Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. -Вип. 43. - Кам.-Под-ий : Аксіома,2019.-С.126-147 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7550

Психолінгвістичний зміст емоційного концепту "страх" у сучасній англійській мовній картині світу. Проблеми сучасної психології :Зб.наук. праць Кам.-Под.нац. ун-ту ім. І.Огієнка,Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України за наук.ред. С.Д. Максименка,Л.А.Онуфрієвої.-Вип.44 -Кам-Под-ий : Аксіома2019.-С.142-162 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7751

Психологічний зміст ефективності засобів навчання іноземної мови з метою формування міжкультурної компетентності учнів різних вікових груп.Проблеми сучасної психології:Зб.наук.праць Кам-Под. нац. ун-ту ім. І.Огієнка, Ін-ту псих. ім. Г.С.Костюка НАПН України.-Вип.46. Кам.-Под-ий: Аксіома,2019.-С.265-289http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8129

Психологічні характеристики експлікації наративу та часу в графічних романах(англ. мовою) Проблеми сучасної психології ; зб. наукових праць Кам.-Под-го нац. ун-ту ім.І. Огієнка,Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України /за ред. С.Д. Максименка,Л.А.Онуфрієвої. Вип.48. Кам.-Под-ий,2020,С.133-154http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8925

Актуальні проблеми психології розвитку і самоствердження особистості у навчальному середовищі : колективна монографія /[Н. Михальчук, Н.Гончарук, І.Коваль,Н.Семенів, О. Чеканська та ін.]; за редакцією Н. Михальчук, Л. Онуфрієвої. Кам.-Под-ий :ТОВ "Друкарня "Рута",2020,212с.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8647

Методичні вказівки «Лінгвокраїнознавство (німецька мова)» до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Середня освіта (Англійська мова і література)»