ВИКЛАДАЧІ

Дорофєєва Олена Миколаївна

Доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, кандидат філологічних наук

e-mail: elenadorofeyeva72@gmail.com

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BrGekuYAAAAJ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8913-806X

Освіта: Ужгородський державний університет (1994), філолог,викладач англійської мови та літератури

Науково-педагогічна діяльність:

1995 – викладач Хмельницького національного університету

2003 - захист кандидатської дисертації

2005 - доцент кафедри іноземної філології

2019 - доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія лінгвістичних вчень», «Ділова англійська мова».

Професійні та наукові інтереси: інформаційно-комунікативні технології, методика викладання англійської мови, сучасний мас-медійний дискурс, лінгвопрагматика.

Стажування:

1. Літня школа професійного розвитку викладачів Teacher Development Summer School, організована British Council Ukraine, у період з 1.07 по 7.07.2017 р. (м. Львів) відповідно до наказу від 01.09.2017р. №169-КП;

2. Підвищення кваліфікації за програмою : «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» з 13.02 до 31.05 2018 р. (центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти ХНУ), свідоцтво ХМ02071234/049.

Науково-громадська діяльність:

- керівник Центру підготовки до Кембриджських екзаменів при Хмельницькому національному університеті

- член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL Ukraine)

- член оргкомітету щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Науково-методичний доробок: понад 50 науково-методичних праць українською та англійською мовами (колективні монографії, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

Дорофєєва О. М. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови / О.М. Дорофєєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2016. – Вип. 12. – С. 55–58.

Дорофєєва О. М. Концептуальна метафора у сучасному англомовному політичному дискурсі / О. М. Дорофєєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2017. Вип. 13. – С. 26–30.

Дорофєєва О.М. Продуктивні моделі утворення авторських новотворів у сучасній англомовній пресі / О.М. Дорофєєва, О. О. Комочкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2019. – Вип. 15. – С. 22–26.

Комочкова О., Дорофєєва О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Актуальні питання іноземної філології. - 2018. - Вип. 9. - С. 100-106. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8060

Komochkova О., Dorofeyeva O. Organizing Educational Activities of Future Linguists: the Innovative Experience of the UK / New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. - Riga, Latvia : Bultija Publishing, 2019. - P. 209-228. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8484