ВИКЛАДАЧІ

Бідюк Наталя Михайлівна

Завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, доктор педагогічних наук, професор

е-mail: biduknm@ukr.net

Профілі:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6607-8228

Scopus Author ID 57211277896

Google Scholar ID https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WvegdHcAAAAJ

Reseacher ID https://publons.com/researcher/3189751/natalya-bidyuk/

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут (1993 р.), вчитель англійської мови і літератури.

Науково-педагогічна діяльність:

1993 р. – вчитель англійської мови ЗОШ № 29 м. Хмельницький

1994 р. – викладач кафедри романо-германських мов Хмельницького національного університету

2001 р. – завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2001 р. – захист кандидатської дисертації

2010 р. – захист докторської дисертації

Дисципліни: «Методика викладання іноземної мови», «Методика викладання іноземної мови у вищій школі», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Порівняльна професійна педагогіка», «Методологія наукових досліджень», «Психолінгвістика».

Професійні та наукові інтереси: педагогічна компаративістика, методика навчання іноземної мови, педагогіка, лінгводидактика, теорія і методика професійної освіти.

Стажування: Закордонне стажування у м. Торонто (Канада) терміном з 26.03.2018 – 6.04.2018 рр. Мета - ознайомлення з методикою викладання англійської мови у мовних школах та університетах Торонто. Тема стажування: «Teaching English to the international students» (110 годин, сертифікат) Підтвердження: наказ №38-КП від 05.02.2018 р.

Науково-громадська діяльність:

- головний редактор наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (24 міжнародні наукометричні бази);

- голова спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора педагогічних наук Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

- член спеціалізованої вченої ради у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання: військові науки);

- опонент кандидатських і докторських дисертацій (понад 30 докторських і кандидатських дисертацій);

- керівник наукової школи «Порівняльна професійна педагогіка» (підготовлено 20 кандидатів наук, 5 докторів педагогічних наук);

- директор Центру порівняльної професійної педагогіки в ХНУ (2011 р.);

- координатор щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»;

- керівник колективної науково-дослідної теми «Науково-методичні засади використання інноваційних технологій навчання іноземної мови у ЗВО»;

- сертифікований учасник циклічного Українсько-польського / Польсько-українського форуму з проблем розвитку сучасної освіти;

- член експертної комісії МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2018 р.).

- член колективу Ресурсного центру освіти дорослих на базі кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Науково-методичний доробок: понад 270 науково-методичних праць українською та англійською мовами (монографії, навчально-методичні посібники, методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України

1. Bidyuk, N., Nychkalo, N., Lukianova, L., Tretko, V., & Skyba, K. (2020) Didactic Aspects of Teachers’ Training for Differentiated Instruction in Modern School Practice in Ukraine. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 19 (9), 143–159, https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.8 (SCOPUS)

2. Bidyuk N., Oleskova H., Tretko V. Intercultural Competence Development of German Nursing Personnel via Advanced Training Project. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020. Vol.19. No.4. Р. 78-93. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.4.6 (SCOPUS)

3. Bidyuk N., Kucherenko I., Mamchur L., Mamchur Ye. Technological Principles of the Formation of a Pupil’s Communicative Competence. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol 12. No 1. Sup1. P.126-146. (WоS) https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/227

4. Бідюк Н., Мельник Н., Каленський А. та ін. Моделі та організаційні можливості професійної підготовки вчителів дошкільної освіти в Німеччині, Франції, Великій Британії, Україні. Зборник Института за педагошка истраживања. 2019. Година 51 (1). Ј. 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M (SCOPUS)

5. Bidyuk N. M., Oleskova H. H. Media competence training of the German nursing personnel with the implementation of the mecopflege e-learning platform. Information Technologies and Learning Tools. 2018. Vol. 67, № 5. P. 72–80. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_67_5_8 (WоS)

6. Bidyuk N.. Avshenyuk N., Berezan V., Leshchenko M. Foreign experience and Ukrainian realities of mass open online courses use in international education area. Information Technologies and Learning Tools. 2018. Vol. 68. No 6. P. 262–277. (WоS) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/24072.

7. Bidyuk N., Ikonnikova M., Komochkova O. Overview of professional education of linguistics students at universities of Great Britain. Advanced Education. 2018. Is. 9. P. 5–10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/novocv_2018_9_3 (WоS)

8. Bidyuk N., Sadovets O. Standards of Foreign Language teachers’ Professional Training: Prospects and Foreign Experience. Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8 (3). P. 7–13.

9. Бідюк Н. М. Кореляція внутрішньої мовної політики США в епоху глобальної комунікації. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju : зб. наук. праць : у 2 т. / редкол.: Кремень В. Г., Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. та ін. – К.: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. Т.2. C. 575–589.

10. Bidyuk N. Forming Communicative Competence of Future TESOL Students by Microteaching : British Experience. Comparative Professional Pedagogy. 2017. Vol. 7. (4). P. 8–16.

11. Bidyuk N. Studying linguistics at UK universities. Labor et Educatio. 2017. Issue 5. P. 125–136.

12. Bidyuk N. The development of psychological and pedagogical adults counseling in the USA. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. – Kraków–Warszawa–Radom : Wydawnictwo naukowe Instytutu Technologii Еksploatatsji. – Radom, 2017. S. 363–373.

13. Bidyuk N. Higher education globalization in the context of American guidelines. Comparative Professional Pedagogy. 2016. № 4. P. 7–14.

14. Бідюк Н. М. Європейські орієнтири в обґрунтуванні концептуальних засад професійної іншомовної освіти. Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesnośсi : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство “Польща–Україна”, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало Ф. Шльосек (заст. голови) ; Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалка [та ін.] (члени редколегії). – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Т. 2. С. 390–399.

15. Бідюк Н. М. Інформаційно-дидактичне забезпечення професійної підготовки прикладних лінгвістів в університетах Японії. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. 2015. Вип. 4. Ч. 1. С. 86–91.

16. Бідюк Н. М. Корпоративна культура університетів Великої Британії. Професійна освіта: педагогіка і психологія: українсько-польський щорічник за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Київ-Ченстохова. 2014. Вип. 16. С. 56–60.

17. Бідюк Н. М. Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та український досвід. Порівняльна професійна педагогіка. 2014. Вип. 4 (3). С. 7–9.

18. Бідюк Н. М. Організація навчання іноземних абітурієнтів у зарубіжному досвіді. Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2014. № 13 (306). С. 5–10.

19. Бідюк Н. М. Master’s training as a part of young researcher’s professional development: British and Ukrainian experience. Порівняльна професійна педагогіка. 2014. Вип. 4 (3). С. 19–25.

20. Бідюк Н. М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США. Порівняльна професійна педагогіка. 2013. Вип. 2. С. 105–116.

21. Бідюк Н. М. Перспективи розвитку порівняльної педагогіки як інтердисциплінарної педагогічної науки в Україні. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod red. Z. Szaroty, F. Szloska. Kraków–Warszawa–Radom : Wydawnictwo naukowe Instytutu Technologii Еksploatatsji. Radom. 2013. С. 363–373.

22. Бідюк Н. М. Порівняльно-педагогічні дослідження у контексті розвитку інтеграційних процесів в освіті. Порівняльна професійна педагогіка. 2012. Вип. 3. С. 82–91.

Навчальні посібники

1. Upgrade your English : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, М. В. Зембицька, О. В. Магдюк, Ю. Я. Мазур, О. В. Садовець. Хмельницький : ХНУ, 2019. 356 с.

2. Основи прикладної лінгвістики: вступ до спеціальності : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, О. О. Комочкова. Хмельницький : ХНУ, 2017. 190 с.

3. English: step to proficiency : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, І. С. Федух. Хмельницький : ХНУ, 2016. 254 с.

4. Enjoy Your Home-reading : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, О. О. Рогульська. Хмельницький : ХНУ, 2013. 245 с.

5. Master your English : навч. посібник. / уклад. Н. М. Бідюк, О. В. Орловська та ін. Хмельницький : ХНУ, 2013. 324 с.

6. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, Г. Лисак та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 380 с.

7. Methods in language teaching : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк. Хмельницький : ХНУ, 2010. 194 с.

Відзнаки:

- нагрудний знак медаль НАПН України «Ушинський К. Д.» (2012)

- медаль «Василь Зеньковський» (2019)

- грамоти й подяки МОН України, НАПН України, ХНУ, обласної адміністрації

- дошка пошани ХНУ.