HISTORIA

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" включено до Переліку наукових фахових видань України. Присвоєно категорію "Б".

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).

Мова видання: англійська, українська.

Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.

Проблематика статей журналу:

• теоретико-методологічні засади педагогічної компаративістики;
• сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти у світовому просторі;
• розвиток освітніх систем у зарубіжному досвіді;
• порівняльний аналіз освітнього процесу у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти різних рівнів акредитації;
• теорія і практика організації навчально-пізнавальної, дослідницької, самостійної діяльності в різних закладах освіти у зарубіжній практиці;
• пошук ефективних шляхів наукового вивчення і коригування сучасних процесів, що відбуваються в світовій педагогіці й освітній політиці;
• вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері виховання;
• методичні аспекти іншомовної підготовки у системі освіти провідних країн світу.

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 23 міжнародних науковометричних баз:

Baidu Scholar
Cabell’s Directory
CEJSH (The CentralEuropeanJournalofSocialSciences and Humanities)
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIC (Education Resources Information Center)
Genamics Journal Seek
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
ResearchGate
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

ЗАСНОВНИКИ:

Національна Академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Хмельницький національний університет
Центр порівняльної професійної педагогіки

Головний редактор:
Бідюк Н. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет

НАУКОВА РАДА

Голова:
Кремень В. Г. – д. Філос. Н., проф., дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України

Члени:
Матвієнко О. В. – д. пед. н., проф., Київський національний лінгвістичний університет
Ничкало Н. Г. – д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, акад.-секр. Від-ня проф. освіти і освіти дорослих НАПН України
Скиба М. Є. – д. тех. н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор Хмельницького національного університету
Хомич Л. О. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
Бідюк Н. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет

Заступник головного редактора:
Авшенюк Н. М. – д. пед. н., с. н. с., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Відповідальний секретар:
Садовець О. В. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет

Технічний секретар:
Лапшина О. О. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Гуревич І. Р. – д. філол. наук, проф., Інститут обробки знань Дармштадського технічного університету, Німеччина
Десятов Т. М. – д. пед. н., проф., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Іконнікова М. В. – д. пед. наук, доц., Хмельницький національний університет
Козубовська І. В. – д. пед. н., проф., Ужгородський національний університет
Лещенко М. П. – д. пед. н., проф., Університет ім. Я. Кохановського в м. Кельце
Лук’янова Л. Б. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Огієнко О. І. – д. пед. н., проф., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Пазюра Н. В. – д. пед. н., проф., Киівський національний авіаційний університет
Петрук Н. К. – д. філос. н., проф., Хмельницький національний університет
Пуховська Л. П. – д. пед. н., проф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Скиба К. М. – д. пед. н., доц., Хмельницький національний університет
Третько В. В.– д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет
Шльосек Ф. – д. хабіліт., проф., дир. Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, іноземний член НАПН України, голова наукового товариства «Польща–Україна», Польща

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 травня / до 20 листопада на електронну скриньку: comprofped@gmail.com

Архів номерів

● 10(4) 2020

● 10(2-3) 2020

● 10(1) 2020

● 9(4) 2019

● 9(3) 2019

● 9(2) 2019

● 9(1) 2019

● 8(4) 2018

● 8(3) 2018

● 8(2) 2018

● 8(1) 2018

● 7(4) 2017

● 7(3) 2017

● 7(2) 2017

● 7(1) 2017

Повний архів журналу з 2011 року (зі статтями авторів у окремих pdf файлах) можна знайти за посиланням:
https://angl.khnu.km.ua/fs/5/1/2011-2022.zip